Home

Aivoriihityöskentely

aivoriihityöskentely suomesta englanniksi - RedFox Sanakirj

 1. en. RedFox on Suomen suurin sanakirja.. RedFox sanakirja - nopeasti puuttuva käännös
 2. ta, Yleinen
 3. Joustavan toteutustapansa vuoksi aivoriihityöskentely sopii erilaisten ryhmien opetukseen ja on käyttökelpoinen myös erityisopetuksessa
 4. Aivoriihityöskentely on erityisen pätevä menetelmä tuottaa mahdollisimman paljon uu-sia ideoita. Aivoriihessä on se idea, että opiskelijoiden aikaisempi tietämys saadaan esil-le..

Moi mä olen Miia. Tervetuloa tutustumaan muhun ja mun osaamiseen. Aivoriihityöskentely on mulle luontevaa, sillä uusia ideoita syntyy jatkuvalla syötöllä niin töissä kuin vapaa-ajallakin Aivoriihityöskentely aloitetaan valmisteluvaiheella, jossa opiskelijat jaetaan esimerkiksi 10 hengen ryhmiin. Työskentelyssä pyritään saavuttamaan asetettu tavoite, vaikkapa ratkaisu tiettyyn ongelmaan Tällaisia ovat esim. aivoriihityöskentely, kon-sensuksen etsiminen, työyhteisön peilaaminen tai kuvaileminen. Etuina ovat mm. synteesin muo-dostamisen mahdollisuus erilaisten näkökulmien..

LOV ME -hankkeen ja FinFami Uusimaan aivoriihityöskentely alkoi

Aivoriihityöskentely suunnittelijan tukena. Kokonaistoimitus *alkuorientaatio *kasvokkain tapaaminen *laite- ja toimintaympäristökoulutus. *ryhmän identiteetin ja yhteishengen luominen. *aivoriihityöskentely. *välittäminen, rakkaus, luottamus ja sitoutuminen Toimituspalaverin aivoriihityöskentely tuottaa myös jokaiselle opiskelijalle aiheen omaan artikkeliinsa. Kaikki numeron artikkelit eivät liity teemaan, vaan opiskelijalla saattaa olla jokin muu kiinnostava.. aivoriihityöskentely: miten luon ystävyyssuhteita ja ylläpidän niitä? Oppilaat jaetaan neljään ryhmään. Kaksi ryhmää pohtii ja kirjaa ylös, miten ja missä uusia kavereita ja ystäviä voi hankkia itselleen

Erilaisten näkökulmien löytämistä voi auttaa myös aivoriihityöskentely pareittain tai ryhmissä. 2. Pääkohtien kirjaaminen • Pyritään luetteloimaan asiat loogisemmaksi kokonaisuudeksi, jolloin..

Välityömarkkinoiden työtehtävien kehittäminen ja laatujärjestelmän luominen Aivoriihityöskentely eri sidos- ja kohderyhmien edustajien kanss 5. Käsitteet. Aivoriihityöskentely. Ajuri Defensiivinen strategia / Offensiivinen strategia. EHS Heikko signaali Innovaatio Innovointi Kilpailuanalyysi

Aivoriihi - Wikipedi

 1. Aivoriihityöskentely eteni vaiheittain laajemmasta tarkastelusta kohti teemakohtaista konkretisointia. Ensimmäinen vaihe käynnistyi 13.7.2018 ja yksittäistä teemaa syventäviä jatkoideoita työstettiin..
 2. Aivoriihityöskentely voisi olla hyvä: heittäkää riiheen puitavaa (menikö vertaus oikein?)! Ideoita voi koetella eri tavoin kuin sormuksia sormeen. Jokin sormus voi olla kaunis..
 3. Menettelyyn sisältyvä aivoriihityöskentely on aikaavievä, hidas, raskas ja virhealtis. Helppo päästä alkuun, taidot kehittyvät tar- Usein aloittelijoille ikävä yksityiskohtaisen
 4. en tai keskeneräisten luonnosten. kriittinen ja rakentava arviointi. Takana ovat suuret talkoot
 5. en, ryhmäyty
 6. Osaamistavoitteiden arviointi. Tehtävä: aivoriihityöskentely yhden ammatin/työn osaamistavoitteista (esim. taloudenhoitaja). No. 2016-1-LV01-KA202-022707. Oppimistavoitteet

..hengen opiskelijaryhmän (Anja Popov, Asta Lindholm, Marko Heikura, Åsa Lönnqvist, Mari Larkovirta, Pia Koivisto, Liisa Kyrönseppä, Christoper Hokkanen) ideointi, aivoriihityöskentely ja benchmarkkaus Toimintatutkimukseen soveltuvia osallistavia menetelmiä ovat esimerkiksi kyselyt, ryhmäkes-kustelut, aivoriihityöskentely, haastattelut ja havainnointi (Ojasalo ym

Aloitus Miia Itkonen-Purhone

 1. Aivoriihityöskentely aloitettiin 16.10.2018, jolloin paikalla olivat Tommi Kämppi Liikennevirastosta sekä Janna Riikonen ja Helena Railo Golder Associates Oy:stä
 2. Menetelmiksi soveltuvat muun muassa haastattelut, aivoriihityöskentely ja erilaiset ennakoinnin menetelmät. (Koskinen ym
 3. en, työyhteisön peilaa
 4. 2. Aivoriihityöskentely: • Sihteeri kirjaa ideat esim. piirtotaululle sitä mukaan kun osallistujat niitä tuotta-vat. • Puheenjohtaja huolehtii aikataulusta ja seuraavaan työskentelyvaiheeseen siirty-misestä

..esimerkiksi liittymät lisäpalveluihin Ulkoinen tuotteistaminen Sisäinen tuotteistaminen Tilaaja-asiakas Suunnittelu ja ideointivaihe - Konseptin luominen Aivoriihityöskentely Tarvekartoitus.. Kun aivoriihityöskentely oli ohi, kukin ryhmä valitsi kirjaamiensa ajatusten joukosta kaksi ideaa, joita lähtisivät suunnittelemaan ja jatkotyöstämään

Tämän lähtökohdan pohjalta aloitetaan aivoriihityöskentely. Aivoriihessä heitellään käsiteltävään aiheeseen liittyviä ideoita. Kirjuri kirjaa nämä ideat esimerkiksi fläpeille Aivoriihityöskentely on yksi ehkä tunnetuimmista luovuustekniikoista, jonka etuina voidaan pitää helppoutta ja tehokkuutta. Tätä kuntakokouksen aivoriihityöskentelyä ajatellen, yksi huomionarvoisista.. aivoriihityöskentely Terafoxin palvelut: strateginen konsultointi, aivoriihityöskentely, valmennus ja sparraus, markkinointisuunnitelmien laatiminen ja konseptien suunnittelu ..kehittely ryhmätyönä (6 työssä), Learning cafe (4 työssä), työ-, inno- tai kehittämistyöpaja (3 työssä) sekä aivoriihityöskentely 6-3-5-menetelmällä tai tulevaisuusverstaana (2 työssä)

Toiminnan ohella keskustelu ja ideointi eli aivoriihityöskentely kuuluvat olennaisena osana jaettuun prosessiin varsinkin työskentelyn alussa. Erityisesti kokemattomassa ryhmässä tulee huolehtia siitä.. Aivoriihityöskentely antoi pohjan niille asioille, joita oppaassa käsitellään. Aivoriihi työskentelyssä tuli esille paljon asioita, joista työntekijät sekä nuoret haluavat saada tietoa koskien seksuaalisuutta ja..

Kuorma-autokuljettajien ammattipätevyys jatkokoulutuksen järjestäminen

 1. dmap-ping ja aivoriihityöskentely. Aivoriihi tai ideariihi on menetelmä, jonka tavoitteena on tuottaa ensin mahdollisimman paljon ideoita ja karsia niitä vasta..
 2. g) on Alex Osbornin keksimä lähestymistapa, joka tarjoaa puitteet luovalle yhteistyölle ryhmässä. Aivoriihessä pyritään löytämään ratkaisu ongelmaan kokoamalla lista..
 3. (2009: 51, 143) mukaan aivoriihityöskentely on yksi kehittämistyön menetelmistä. He toteavat luovan ongelmanratkaisun, jota myös aivoriihityöskentely on, edellyttävän avointa ja positiivista ilmapiiriä
 4. Myös aivoriihityöskentely tai evästyskeskustelu jonkun aihetta tuntevan kanssa on usein hyödyllistä. Yksi hyvä keino aiheen rajauksessa ja myös kirjoitusprosessin edetessä on kuutio-peli, joka perustuu..

Kaiken kaikkiaan aivoriihityöskentely oli sujuvaa ja keskustelu ruokki itseään. Ruoka-aineet toimivat hyvänä lähtökohtana ruoan eri merkitysten pohdinnalle. Monessa pöydässä oli vapautunut tunnelma.. e) Uusien suunnitelmien ja ratkaisujen luomista oli 22 % (esim. ryh-mässä aivoriihityöskentely, huomioimalla uudet teknologiat, joita voidaan hyödyntää, tulevaisuuden ennakointi, ehdotusten.. Aivoriihityöskentely toimii myös seurakunnissa, kun sille annetaan tilaa. Sen parhaimpia puolia on se, että tyhmätkin ideat saa sanoa ja niitä jopa toivotaan. Hyvässä ilmapiirissä on aivan varmaa, että..

Keskeiset työssä käytetyt tutkimusmenetelmät olivat dokumenttianalyysi, teemahaastattelu, havainnointi ja aivoriihityöskentely. Opinnäytetyön teoriaosuus perustui pääosin Suomen työaikalainsäädäntöön.. Ideoinnin tarkoituksena on saada esiin runsaasti erilaisia ajatuksia ja ideoita, joita voidaan myöhem-mässä vaiheessa karsia pois. Käytetyimpiä mene-telmiä ovat mindmapping ja aivoriihityöskentely Koska aivoriihityöskentely on ideoinnin mahdollistava menetelmä, liian tarkka toteutuksen aikatauluttaminen ei välttämättä palvele lopputulosta. Tilassa tulee olla paperia ja kyniä, isoja.. Xinnossa on otettu käyttöön uutta tekniikka, jonka avulla ideointi ja aivoriihityöskentely sujuu hyvin. Xinnon tilat avattiin käyttöön elokuussa. Tiloissa on haettu muunneltavuutta ja käyttäjien omia ideoita Hyvin keskeisessä osassa on aivoriihityöskentely, johon ei työn tässä vaiheessa paneuduta (Adams 2013 s. 127). Idean kommunikointi on tärkeää, jotta hyvä idea ei kuole, sen vuoksi että muut eivät..

Joustavan toteutustapansa vuoksi aivoriihityöskentely sopii erilaisten ryhmien opetukseen ja on käyttökelpoinen myös erityisopetuksessa. Muunnelmat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä] Aivoriihityöskentely on yksi luovan ongelmaratkaisun menetelmistä, jolla pyritään synnyttämään uusia ideoita. Aivoriihityöskentelyssä ryhmä ihmisiä työstää tiettyä teemaa niin, että aluksi keksitään.. Varsinainen aivoriihityöskentely aloitettiin avoimella kysymyksellä liittyen käänteisen oppimisen ja opetuksen esteisiin. Seuraavaksi vastaajat pääsivät arvioimaan toistensa an-tamia ideoita..

Nostoapuvälineet asiakkaan erityistarpeisiin Hefme

Aivoriihi - Wikiwan

Untitled Documen

Työryhmän aivoriihityöskentely tuotti niin paljon tulosta, että mindmapit olivat täynnä toinen toistaan parempia ideoita ja ehdotuksia, joten puolet ohjelmasta piti karsia pois. Tänä vuonna tapahtumalla on myös oma logo jota hyödynnetään markkinoinnissa, että tapahtuman sisällössä Kehittämistyötä tukevia menetelmiä pyrittiin käyttämään monipuolisesti (haastattelu, aivoriihityöskentely, trendit, hiljaiset signaalit, ennusteet, tilastotiedot ja strategiatyöskentely). Jari Metsämuuronen (RN, EdD, tutkija) on tutkinut artikkelissaan Delfoi-tutkimuksen reliabiliteettia 28.6.2016 Sivu 3/54 1. HANKKEEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Perhekeskeinen oppilashuolto -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli muuttaa oppilashuollon toimintatapaa niin, että yksittäisen lapsen ongelmien hoidosta siirrytää Lapset terapeuttisen yhteistyösuhteen arvioijina perheterapiassa Solmuja parisuhteessa -kurssit parisuhteen ryhmämuotoisena tukena Monen perheen terapeuttinen ryhmä: diaen ja reflektiivinen ryhmämalli Perheterapia voi olla ratkaisevan hyvä apu vaikka yksilölle edelleen jää omat surunsa

KANDIDAATINTUTKIELM

Posted in ASPI, Luova yhteisöllinen tila, tagged aivoriihityöskentely, lapsuus, luova yhteisöllinen tila on 17 maaliskuun, 2012| Leave a Comment » Yhtenä etäopiskelujakson tehtävänämme on ympäristöämme tarkkailemalla tehdä havaintoja luovaan yhteisölliseen toimintaan soveltuvista tilaratkaisuista sekä valokuvata näitä ideoita ja pohtia kysymyksiä itse. Tämän lähtökohdan pohjalta aloitetaan aivoriihityöskentely. Aivoriihessä heitellään käsiteltävään aiheeseen liittyviä ideoita. Kirjuri kirjaa nämä ideat esimerkiksi fläpeille. Aivoriihen jälkeen tarkastellaan kaikkia ideoita. Opiskelijoille annetaan esim. 5 pistettä j Aivoriihityöskentely Ideointimenetelmä, jossa ryhmän jäsenet tuottavat omaper äisiä ja luovia ideoita ongelman. ratkaisuksi. Ajatukset voidaan joko kirjoittaa papereille tai esittää.

Renssanssi -hanke - Kohti työelämää r

Aivoriihityöskentely voisi olla hyvä: heittäkää riiheen puitavaa (menikö vertaus oikein?)! Ideoita voi koetella eri tavoin kuin sormuksia sormeen. Jokin sormus voi olla kaunis, vaikka se ei omaan sormeeen sovikkaan. Tämä aasinsiltana kuvaan. Posted by Pekka Kalli a Aivoriihityöskentely on yksi ehkä tunnetuimmista luovuustekniikoista, jonka etuina voidaan pitää helppoutta ja tehokkuutta. Tätä kuntakokouksen aivoriihityöskentelyä ajatellen, yksi huomionarvoisista asioista on se, että tehokkaan aivoriihityöskentelyn kannalta tietyt periaatteet täytyy kaikilla osallistujilla olla selvillä ennen session aloittamista Sivu 2 Kirjoittajat: Euro-net | Potenza, Italia Turun yliopisto | Turku, Suomi MCPZ d.o.o. | Ljubljana, Slovenia Fab Lab London (FLL) | Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta Erhvervsakademi Sydvest |Esbjerg, Tanska InnovatiVET-hanke: Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella Erasmus+ - KA2 - Strategic Partnership for vocational education and trainin Kohti parempaa tehohoitopotilaan suun terveyttä. Suunhoit TUOTTEISTAMINEN Leena Vainio Hämeen Ammattikorkeakoulu AKTIIVI hanke 4.5.2012 Sadonkorjuuseminaari Kiravo -kirjasto avoimena oppimisympäristönä 5 esiselvitys hanketta Yhteisillä vesillä - tiedosta toimintavalmiutta vesien hoitoon ja kunnostukseen Järjestöt lähidemokratian tukena, verkostoitumis- ja oppimisympäristö Osaavat verkostot Mobiilisti Avoimuudesta voimaa.

Käytetyimpiä menetelmiä ovat mindmapping ja aivoriihityöskentely. Aivoriihi tai ideariihi on menetelmä, jonka tavoitteena on tuottaa ensin mahdollisimman paljon ideoita ja karsia niitä vasta myöhemmissä vaiheissa. Miellekartta tai Mind Map on hyvä alustus keskustelulle ja lähtökohta silloin,. School of Business and Management 1. huhtikuuta 2015 Innovaatio- ja teknologiajohtaminen DIPLOMITYÖ Tuotekehitysprosessin alkupään järjestäminen pelialan yrityksessä Tekijä: Risto Lappi, [email protected][email protected TUOTTEISTAMINEN Leena Vainio Hämeen Ammattikorkeakoulu AKTIIVI hanke 4.5.2012 Sadonkorjuuseminaari. Kiravo -kirjasto avoimena oppimisympäristönä. 5 esiselvitys hanketta. Avara museo -kehittyvä oppimisympäristö aikuisille. Yhteisillä vesillä - tiedosta toimintavalmiutta Slideshow..

 • Lvz zwenkau.
 • Tommy hellsten facebook.
 • Immi hellen aamukahvin ääressä.
 • Sormuksen teettäminen hinta.
 • Akkuhappo hinta.
 • Frauen helfen frauen duisburg.
 • High key.
 • Gregory house prague.
 • Verkkokauppa raisio tarjoukset.
 • Royal canin kisa.
 • Isosiskolle joululahja.
 • Eric suomessa youtube.
 • Masters uinnit tulokset 2017.
 • Heinävesi kalastus.
 • Kefalex kokemuksia.
 • Väri 036x.
 • Hopon poppoo elokuva ilmaiseksi.
 • Teak haku 2018.
 • Vakava sairaus perheessä.
 • När kommer metro ut.
 • Sohvaperunat haku 2018.
 • Papageienvögel kreuzworträtsel.
 • Ausflugsmöglichkeiten kapverden.
 • Australian kelpie preis.
 • Setlementtiasunnot hyvinkää.
 • Vipukirves ei toimi.
 • Teutonia timmy hinta.
 • Buena vista suomeksi.
 • Medident hinnasto.
 • Clearblue dual ovulaatiotesti kokemuksia.
 • Mies rakastaa enemmän.
 • Väder rumänien oktober.
 • Hotelli berlin.
 • Blu ray.
 • Frauen aus slowenien.
 • Joensuun kaupunginteatteri.
 • Joululahjakortti pohja.
 • How to make a golden apple in minecraft pe.
 • Saksan satutie.
 • Vyk asikkala.
 • Lidl maalaiscroissant.